استفاده از روانشناسی رنگ ها در طراحی وب سایت

رنگ قدرتمند است. نه تنها بر مردم تاثیر می گذارد ، بلکه بر کاری که انجام میدهند نیز اثر گذار است، روانشناسی رنگ می تواند باعث تقویت نام تجاری شما ، افزایش فروش و حتی هدایت بازدیدکنندگان به صفحات خاص یا اقدامات خاصی شود. در طراحی وبسایت ، رنگ ها به جایی که ما نگاه میکنیم، روی قسمتی که کلیک میکنیم […]

بیشتر بخوانیم